Ο παρών δικτυακός τόπος www.singular.com.cy είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «Singular Computer Systems LTD» που εδρεύει στη Λεμεσό, οδός Αγίας Φυλάξεως, 54, Τ.Κ. 3025 με Α.Φ.Μ 10111474A (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «η Εταιρεία»).

Πριν την είσοδο και περιήγηση σας στο δικτυακό μας τόπο, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους κάτωθι όρους, οι οποίοι αποτελούν τους γενικούς όρους πώλησης που διέπουν την εξ αποστάσεως πώληση των προϊόντων κατά την ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.singular.com.cy (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Με την πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή, ή/και χρήση του δικτυακού τόπου www.singular.com.cy για την ενημέρωση ή/και την αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση ενημερώνοντας ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η χρήση του δικτυακού τόπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών των εν λόγω αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

1. Εγγραφή χρήστη

1.1. Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο www.singular.com.cy επιτρέπεται αποκλειστικά σε: (α) φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), β) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και γ) διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
1.2. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι: (α) κατά τη στιγμή της εγγραφής του διαδικτυακό τόπο www.singular.com.cy παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες για το πρόσωπο του και τα στοιχεία ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και (β) διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.3. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς τη συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από το Χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασης τα οποία αποτελούνται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν κωδικό (password). Ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικό το password που διαθέτει για την πρόσβαση του στο δικτυακό τόπο και κατά συνέπεια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος ή/και δαπάνη συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασης του.
1.4. Για την αγορά ενός προϊόντος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ωστόσο, η εν λόγω εγγραφή του χρήστη στο δικτυακό τόπο www.singular.com.cy παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας του προσωπικού του λογαριασμού στον οποίο θα έχει αποκλειστική πρόσβαση, ώστε να μπορεί να κάνει εύκολα και γρήγορα τις αγορές του σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή των στοιχείων του κάθε φορά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
1.5. Τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την Εταιρεία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής, καθώς επίσης και της κοινοποίησης των στοιχείων αυτών σε υπαλλήλους της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό.
1.6. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης των προϊόντων θα τηρούνται από την Εταιρεία. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Περιγραφή προϊόντων

2.1. Η Εταιρεία αντλεί τις πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων από τις σελίδες των κατασκευαστών των προϊόντων ή/και από τη συσκευασία τους (όπου αυτό είναι δυνατόν).
2.2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή περιγραφή των προϊόντων και των ουσιωδών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών τους. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια των χαρακτηριστικών/προδιαγραφών αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές ανακρίβειες στις πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών ή για πιθανά λάθη που ενδέχεται να έχουν παρεισφρήσει κατά την ανάρτηση των πληροφοριών αυτών στο διαδικτυακό τόπο.
2.3. Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών και των πληροφοριών περί της καταλληλότητας των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητα των παραγγελθέντων προϊόντων με άλλα προϊόντα του χρήστη.

3. Διαδικασία παραγγελίας

3.1. Συμπλήρωση Φόρμας/Τοποθέτηση Παραγγελίας: Οι χρήστες επιλέγουν από τον κατάλογο ή μέσω της αναζήτησης προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα/κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο Καλάθι Αγορών. Εν συνέχεια επιλέγουν από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν και συμπληρώνουν στην ειδική «Φόρμα Παραγγελίας», επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της, αποδέχονται τους Όρους Χρήσης (επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο) και δίνουν κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αγορά» την τελική εντολή της παραγγελίας. Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας υπάρχει η επιλογή «Πίσω» δίπλα στο «Συνέχεια» ή «Αγορά». Όλες οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες (εφεξής οι «Πελάτες») μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους.
3.2. Επιβεβαίωση Λήψης Παραγγελίας: H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από την στιγμή που ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Λήψης Παραγγελίας» στην οποία θα αναφέρονται τα βασικά της στοιχεία (αριθμός παραγγελίας), τα παραγγελθέντα προϊόντα, η διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.
3.3. Επεξεργασία Παραγγελίας: Η Εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία των παραγγελιών που ελήφθησαν, κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Η επεξεργασία των παραγγελιών θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 και Τετάρτη,  9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., ενώ η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σαββάτο Κυριακές και αργίες θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
Εάν τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο λήψης της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτιστεί η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, καθώς και να μην προβεί στην εκτέλεση της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης δήλωσε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία στη Φόρμα Παραγγελίας.
3.4. Επιβεβαίωση Παραγγελίας: Η επιβεβαίωση της λήψης της πρότασης αγοράς, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Λήψης Παραγγελίας», πιστοποιεί ότι η παραγγελία του πελάτη έχει παραληφθεί από την Εταιρεία. Ωστόσο, δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης για αγορά του πελάτη. Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από τη Εταιρεία, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα «Επιβεβαίωσης Παραγγελίας» και επιβεβαίωσης της αποστολής του προϊόντος στη δηλωθείσα διεύθυνση.
3.5. Ακύρωση Παραγγελίας: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιαδήποτε φάση πριν την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος «Επιβεβαίωσης Παραγγελίας» καλώντας στο 00357-25878758 ή με email στο sales@singular.com.cy
3.6. Τηλεφωνικές Παραγγελίες: Σε περίπτωση που η παραγγελία γίνεται τηλεφωνικά, όταν δηλαδή ο Πελάτης τηλεφωνεί στη γραμμή επικοινωνίας (+357-25-878758 (αστική χρέωση) προκειμένου να θέσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προσφερόμενη παραγγελία και την αποδοχή των παρόντων Όρων. Εφόσον διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να επιλέξει ενεργητικά την αποδοχή πατώντας το αντίστοιχο κομβίο, διαφορετικά, αν δεν αποδεχθεί εντός πέντε (5) ημερών ή αρνηθεί, η παραγγελία του θα ακυρώνεται. Εφόσον δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση, ο χρήστης θα αποδέχεται πριν από την παράδοση των προϊόντων την παραγγελία και τους Όρους Αγορών, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων.

4. Διαθεσιμότητα προϊόντων

4.1. Προϊόντα άμεσα διαθέσιμα: Η διαθεσιμότητα κάθε προϊόντος αναρτάται σε εμφανές σημείο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί/ να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή ο κατασκευαστής/ προμηθευτής τους να έχει παύσει επʼ αορίστως την κατασκευή και διάθεση τους. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο προϊόν από τον Πελάτη δεν είναι διαθέσιμο η Εταιρεία μας θα τον ενημερώνει για την εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας, καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης την επόμενη μέρα από την μέρα παραλαβής της Καταχώρησης Παραγγελίας και θα του ζητείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.
4.2. Προϊόντα διαθέσιμα «κατόπιν παραγγελίας»: Για τα προϊόντα αυτά ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργασίμων ημερών για το εάν και πότε θα είναι διαθέσιμα και κατά συνέπεια, σε ποιο χρονικό σημείο η παράδοση τους θα είναι εφικτή.
4.3. Παραγγελία περισσοτέρων προϊόντων: Σε περίπτωση παραγγελίας περισσοτέρων προϊόντων και για την αποφυγή επιπλέον χρέωσης μεταφορικών η παραγγελία εκτελείται όταν όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι διαθέσιμα. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε παράδοση των διαθέσιμων μόνο προϊόντων της παραγγελίας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 00357-25878758 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@singular.com.cy, δηλώνοντας τον αριθμό παραγγελίας ή τοποθετήστε ξεχωριστή παραγγελία για τα μη διαθέσιμα προϊόντα.

5. Τιμές προϊόντων

5.1. Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας ο Πελάτης έλαβε γνώση των εξής στοιχείων:
- Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. όχι όμως και τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τον όρο 6.2. του παρόντος. Προς το παρόν, οι πελάτες επιβαρύνονται με τον συντελεστή Φ.Π.Α, ο οποίος ισχύει στη Κύπρο (19%). Ο Φ.Π.Α δεν εφαρμόζεται για αγορές από μη Κυπριακές εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν Α.Φ.Μ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο πελάτης οφείλει να συμπληρώνει το Α.Φ.Μ. του στη Φόρμα Παραγγελίας.
- Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
- Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές φωτογραφίες ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
5.2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τιμές που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δίπλα στις εικόνες των προϊόντων είναι οι σωστές. Ωστόσο σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται δίπλα στο προϊόν και της τιμής του ίδιου προϊόντος στη Φόρμα Παραγγελίας θα γίνεται δεκτό ότι η τιμή του προϊόντος είναι η αναγραφόμενη στη Φόρμα Παραγγελίας και μόνο.
5.3. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 00357-25878758 ή με αποστολή e-mail στο sales@singular.com.cy
5.4. Τα προϊόντα της κατηγορίας «Special Offers» θα είναι διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5.5. Η εξόφληση του τιμήματος των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:
α. μέσω Paypal,
β. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
γ. με αντικαταβολή (Cash-On-Delivery)
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μεταβείτε στο σύνδεσμο: http://www.singular.com.cy/el/payment-methods.html

6. Αποστολή/Παράδοση προϊόντων

6.1. Τόπος παράδοσης: Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, πλην αν ο πελάτης επέλεξε να παραλάβει το προϊόν από το φυσικό κατάστημα.
6.2. Έξοδα αποστολής: Η Εταιρεία συνεργάζεται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με το εκτιμώμενο βάρος (σύμφωνα με τους κανονισμούς βάρους-όγκου που θέτει η εταιρεία ταχυμεταφορών και τον τόπο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη, ο οποίος θα ενημερώνεται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της Παραγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα αποστολής, παρακαλούμε μεταβείτε στο σύνδεσμο: http://www.singular.com.cy/el/delivery-charges.html. Αν η επιλογή της αντικαταβολής (Cash-On-Delivery) είναι διαθέσιμη για τη χώρα σας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα αποστολής. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί μετά την αποστολή.
6.3. Χρόνος παράδοσης: Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους Πελάτες εντός των χρονικών πλαισίων που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας, ωστόσο σε περίπτωση καθυστέρησης η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καθυστερημένης παράδοσης των προϊόντων από τη μεταφορική εταιρεία. Ο Πελάτης ρητά συναινεί και αποδέχεται ότι η καθυστερημένη παράδοση δεν αποτελεί λόγο άρνησης παραλαβής των Προϊόντων και εξόφλησης του οφειλόμενου στην Εταιρεία ποσού που αφορά στη σχετική παραγγελία. Επίσης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις απεργιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και την παράδοση τους σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως προσδιορίζονται από τη συνεργαζόμενη με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εταιρεία ταχυμεταφορών.
6.4. Τα προϊόντα που έχουν αποσταλεί στον Πελάτη, παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας έως την παράδοση τους στον Πελάτη και την πλήρη εξόφληση του τιμήματος.

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

7.1. Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την εξ αποστάσεως σύμβαση που συνήψε με την Εταιρεία αποκλειστικά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος, επιστρέφοντας το στην αρχική του κατάσταση με την υποβολή Δήλωσης Υπαναχώρησης.
7.2. Η Δήλωση Υπαναχώρησης (βρες εδώ υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης) αποστέλλεται εγγράφως με συστημένη επιστολή προς την Εταιρεία, που εδρεύει στη Λεμεσό, οδός Αγίας Φυλάξεως, 54, Τ.Κ. 3025 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@singular.com.cy ή με φαξ στο: 00357-25373767 Ή μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εταιρεία στο τηλ. 00357-25878758 (αστική χρέωση), προκειμένου να ασκήσετε τηλεφωνικά το δικαίωμα υπαναχώρησης.
7.3. Ο Πελάτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατόπιν ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησής με ένα εκ των ανωτέρω περιγραφόμενων τρόπων, η Εταιρεία θα του αποστείλει μια Επιβεβαίωση Παραλαβής της Δήλωσης Υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η εν λόγω Επιβεβαίωση δεν παραληφθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την αποστολή της Δήλωσης Υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εκ νέου.
7.4. Ο Πελάτης θα πρέπει να διαχειριστεί και να εξετάσει το Προϊόν που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε το προϊόν αυτό σε ένα φυσικό κατάστημα αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να διαπιστώσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην αγορά του ή όχι (εφεξής η «Ειθισμένη Εξέταση»).
7.5. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης:
α. ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης, συνοδευόμενο από την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο αγοράς του.
β. κατόπιν επιστροφής του Προϊόντος, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Πελάτη τα χρήματα που κατέβαλε για την αγορά του (π.χ. καταβεβλημένα έξοδα παράδοσης, τιμήματος) κατόπιν αφαίρεσης:
(ι) των εξόδων επιστροφής του Προϊόντος από τον Πελάτη προς την Εταιρεία,
(ιι) κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, σε περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του Προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της Ειθισμένης Εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.7. κατωτέρω.
γ. εάν το Προϊόν επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του Πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της Εταιρείας, η επιστροφή του γίνεται με κίνδυνο του Πελάτη.
7.6. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται και καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή για:
α. προϊόντα τα οποία μπορούν να αντιγραφούν, καθώς επίσης και προϊόντα που είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους (π.χ. Multimedia, CD, DVD, λογισμικά, παιχνίδια,) αν από το αρχικό περιτύλιγμα λείπει το σελοφάν, αν το περιτύλιγμα είναι ανοιχτό, σκισμένο, σημαδεμένο κλπ.
β. προϊόντα σε έκπτωση ή/και σε προσφορά, η επιστροφή ή ανταλλαγή των οποίων με άλλα προϊόντα δεν θα γίνεται δεκτή εκτός αν υπάρχει κάποιο ελάττωμα.
γ. προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά η εγκατάσταση προγραμμάτων (π.χ. η εγκατάσταση λειτουργικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή), η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν.
δ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο Πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή,
ε. προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από τον πελάτη μετά από την παράδοσή τους σε αυτόν π.χ. καταχώριση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κ.λπ..
7.7. Μείωση αξίας προϊόντος: Σε περίπτωση που το προϊόν που επιστρέφεται λόγω υπαναχώρησης έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της Ειθισμένης Εξέτασης ο Πελάτης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας του προϊόντος ως ακολούθως:
- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.
- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (π.χ. εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%.
7.8. Σε περίπτωση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης η Εταιρεία θα εκπληρώνει την υποχρέωση της για την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του Προϊόντος και με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον Πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του στην Εταιρεία να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη, καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

8. Εγγυήσεις / Ελαττωματικά προϊόντα

8.1. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνοδεύονται από την αποκλειστική εγγύηση του κατασκευαστή τους. Οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμοι στο εγχειρίδιο εγγύησης του προϊόντος ή στους γενικούς όρους πώλησης του κατασκευαστή.
8.2. Ο κατασκευαστής εκάστου Προϊόντος ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του κατασκευαστή από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του κατασκευαστή για ζημιές παραγράφονται τρία χρόνια αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του κατασκευαστή. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του κατασκευαστή ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από την Εταιρεία μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
8.3. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό (προϊόν που είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται επανειλημμένως και για μακρύ χρονικό διάστημα π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής) συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (εφεξής «ο Προμηθευτής»), κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 7(Ι)/2000. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης, καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά τονίζουμε τα εξής:
α. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.
β. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων.
γ. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.
γ. Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.
8.4. Πλέον των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Νόμο 7(Ι)/2000 για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που διατίθεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορείτε:
α. να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
β. να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και
γ. να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.
8.5. Σε περίπτωση που το Προϊόν που παραλαμβάνεται είναι ελαττωματικό, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατό σχετικά με το ελάττωμα που παρουσιάστηκε. Εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η Εταιρεία αναλαμβάνει να το παραλάβει και να το αντικαταστήσει με δικά της έξοδα. Πριν να επιστρέψετε το Προϊόν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο 00357-25878758
8.6. Σε περίπτωση που το Προϊόν που παραδίδεται είναι ελαττωματικό, το κόστος επιστροφής βαρύνει την Εταιρεία και ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε την επιστροφή των χρημάτων του είτε την έκδοση πιστωτικού σημειώματος για την αγορά άλλου προϊόντος, είτε την εκ νέου αποστολή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η αγορά έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, θα γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και αντίστοιχη πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας.
8.7. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων αναλυτικά στο Κεφάλαιο «Πολιτική Επιστροφών» παρακαλούμε μεταβείτε στο σύνδεσμο εδώ.

9. Αξιολογήσεις προϊόντων

9.1. Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οι αξιολογήσεις για το κάθε προϊόν μπορούν να αναφέρουν συνοπτικά την εμπειρία του χρήστη με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να είναι προσωπική, πρωτότυπη δημιουργία του εκάστοτε χρήστη, χωρίς να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
9.2. Η αξιολόγηση προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:
- Δημοσίευση υπερκείμενου συνδέσμου (‘hyperlink’) που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα/σελίδα κατασκευαστή,
- Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουν και επιβλέπουν η Εταιρεία, ως διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου www.singular.com.cy.
- Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη.
9.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων των προϊόντων (μερικώς ή ολικώς), ή να διαγράφει τις αξιολογήσεις, ή να διαγράφει μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

10. Περιορισμός ευθύνης

10.1. Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.
10.2. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
1.0.3. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες), των προϊόντων που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης ή/και πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.
10.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων.
10.5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.
10.6. Εάν τα προϊόντα προορίζονται για επαγγελματικούς σκοπούς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια απορρέει από τη χρήση των προϊόντων στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του πελάτη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.
10.7. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ωστόσο η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/πελάτη, η δε Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
10.8. Οι συσχετιζόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Εταιρεία της σχετικής ιστοσελίδας, ούτε του περιεχομένου της.

11. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

11.1. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, σήματα, φωτογραφίες, γραφικά) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των συνεργατών του ή τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας ή των συνεργατών της. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου προστατεύεται από την κυπριακή και διεθνή Νομοθεσία περί προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.
11.2. Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες/πελάτες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για την τοποθέτηση των παραγγελιών και την επικοινωνία με την Εταιρεία.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών ή/και πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, εφαρμογή, ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από το παρόν ή εξ αφορμής αυτού, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Λεμεσού και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες Όρους μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλ. 00357-25878758 ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@singular.com.cy.Τελευταία ενημέρωση: 01.12.14

Computer Parts For Pc
κάρτες γραφικών

Κάρτες Γραφικών

Βρείτε τους κορυφαίους κατασκευαστές καρτών γραφικών όπως Asus EVGA Gainward Gigabyte MSI Palit PNY Sapphire XFX και...

Οπτικά Μέσα Blu-Ray, DVD Players

Οπτικά Μέσα

Οπτικά μέσα Blu-Ray Players, Blu-Ray Recorders, DVD Players, DVD Recorders εσωτερικού ή εξωτερικού τύπου με USB από...

Μητρικές Κάρτες Motherboards

Μητρικές Κάρτες

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές σε Motherboard / Μητρικές κάρτες για επεξεργαστές Intel και AMD ASUS EVGA Gigabyte MSI...

Μνήμες RAM Μνήμη RAM

Μνήμες RAM

Όσο περισσότερη μνήμη Ram υπάρχει διαθέσιμή στον Η/Υ μας, τόσο περισσότερες εφαρμογές και προγράμαμτα μπορούμε να...

Επεξεργαστές CPU processors

Επεξεργαστές (CPU)

Επεξεργαστή AMD ή Intel; Επιλέξτε τον επεξεργαστή σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας σε χρήματα και επιδόσεις. Στη...

Τροφοδοτικά Υπολογιστή PSU

Tροφοδοτικά (PSU)

Βρείτε Τροφοδοτικο Υπολογιστη στις καλύτερες τιμές μέσα από τους κορυφαίους κατασκευαστές. Επιλέξτε ανάμεσα σε Antec,...

Hard drives

Σκληροί Δίσκοι

Σε εμάς επίσης θα βρείτε δικτυακούς σκληρούς δίσκους, εξωτερικούς δισκους USB Docking Stations κουτιά για να...